جشن پایان سال تحصیلی

 

جشن پرخاطره پایان سال تحصیلی در کنار دانش آموزان عزیزمان