گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان

به مناسبت روز جهانی ناشنوایان و نیز به منظور آشنایی دانش آموزان عزیز با زبان اشاره ، از سرکار خانم اسحاقی دعوت بعمل آمد تا در دبستان راه نو حضور نمایند و دانش آموزان را با زبان اشاره آشنا سازند.