انتخابات دانش آموزی

شورای دانش آموزی نهادی در مدرسه است که اعضای آن با انتخاب میان دانش آموزان برگزیده می شوند. اهداف برپایی آن «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی - اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده است. انتخابات آن در هر سال آموزشی در ماه آباننوامبر برگزار می‌شود و با توجه به شرایط مدرسه و شمار دانش‌آموزان، اعضای شوراها از ۵ تا ۱۴ نفر متغیر است.

گزارش تصویری