پویش هر دانش آموز یک پزشک

به پویش دبستان راه نو با موضوع " هر دانش آموز یک پزشک" بپیوندید.