یلدا

با همکاری  همکاران دبستان راه نو مراسمی به جهت انتقال سنت ها وفرهنگهای بومی به نسل جوان وجامعه  برگزار شد. دید وبازدید ،احترام به بزرگترها وصله ارحام در دین سفارش مکرر شده که یکی از مضامین برگزاری مراسم شب یلدا صله ارحام ومهربانی ویکرنگی است که با سنت ما جمع شده ودر نزدما ایرانیان این سنتها از جایگاه ویژه ای بر خوردار است. دراین برنامه از چله و جشن‌هایی که در این شب بر‌گزار می‌شود در قالب یک سنت باستانی سخن گفتند. دانش‌آموزان در این برنامه نسبت به چرایی خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار نیز شناخت پیدا کردند.