جشنواره آب

جهت ترویج فرهنگ مصرف درست آب جشنواره ای با موضوع آب= با زندگی در دبستان راه نو برگزار شد 

گزارش تصویری