جشنواره بازی ها و غذاهای مازنی

روز ملی مازندران گرامی باد

جهت توسعه و کسترش فرهنگ بومی و محلی،جشنواره استانی بازی ها و غذاهای محلی در شهرستان نور با حضور مدارس برگزار گردید.

گزارش تصویری