منتخبین طرح جابربن حیان

دانش آموزان حائز رتبه برتر شهرستان در جشنواره جابربن حیان