اربعین

برگزاری مراسم اربعین حسینی و اجرای نوحه خوانی توسط دانش آموزان عزیز در مراسم و همچنین پخش نذورات توسط دانش آموزان.

گزارش تصویری