هفته نیروی انتظامی

مراسم بزرگداشت هفته نیروی انتظامی وآشنایی دانش آموزان با نیروی انتظامی و خدمات ارزشمند این نیرو در حفظ و حراست از آرمان ها و تأمین امنیت و آرامش در دبستان راه نو برگزار گردید.

این برنامه ها با هدف آشنایی دانش آموزان نیروی انتظامی و خدمات ارزشمند این نیرو درایجاد نظم و امنیت  ومبارزه با افراد شرور و مخل نظم اجتماعی انجام می شود.

گزارش تصویری