کادر دبستان

موسس و مدیر :  سرکار خانم مهناز قاسم زاده

معاون اجرایی: خانم زیبا الکائی

معاون آموزشی: خانم زهره فاضلی

معاون پرورشی: پونه خواجوند

آموزگاران پایه اول: خانم سیده فاطمه حسینی- خانم مائده نادرنژاد

آموزگار پایه دوم: خانم ثنا رودگر- خانم مریم اسفندیاری

آموزگاران پایه سوم: خانم سحر حسینی - خانم مهسا بیرقیان

آموزگار پایه چهارم: خانم معصومه خزائی- خانم فاطمه پورنامجو

آموزگاران پایه پنجم:  خانم فاطمه بابانژاد

آموزگاران پایه شم:  خانم مریم برومند-خانم سارا رمضان نیا